.
0213613
THOMAS FREITAG.
Freitag, Thomas - Cabaret Artiste, Germany - - 01.07.1993 No-commercial-use!, ullstein bild ID 00980273.